nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Veelgestelde vragen

  Onze FAQ behandelt de meest voorkomende vragen op het gebied van intellectueel eigendom.

  Patenten

  Wat is het verschil tussen een unitair octrooi en een Europees/wereldwijd octrooi?

  Octrooien zijn in essentie nationale rechten. Dat houdt in dat octrooien in principe in elk land moeten worden aangevraagd waar u graag octrooirechten wilt vestigen.

  Lees meer
  Wat kost een unitair octrooi?

  De kosten van een unitair octrooi verschillen in veel gevallen van de kosten van een ''klassiek'' Europees octrooi.

  Lees meer
  Wat is een patent (=octrooi)?

  Met een octrooi (=patent) beschermt u uw technische uitvinding, zoals een nieuw of verbeterd product, een werkwijze of apparaat. U voorkomt zo dat anderen uw uitvinding zomaar kopiëren. Eisen: nieuw, inventief en industrieel toepasbaar

  Lees meer
  Hoe lang is een patent geldig?

  Een patent (= octrooi) is maximaal 20 jaar vanaf de indieningsdatum van de octrooiaanvraag geldig, mits elk jaar de instandhoudingstaks wordt betaald.

  Lees meer
  Wat te doen als een partij gebruik wil maken van mijn gepatenteerde vinding?

  U kunt een licentie afgeven zodat de andere partij met toestemming, en tegen vergoeding, van uw patent gebruik kan maken. Het patent verkopen betekent dat er in één keer afgerekend wordt, en dat alle toekomstige revenuen naar de koper gaan. Dat impliceert dat u een goede commerciële inschatting van het rendement van uw patent moet maken.

  Wat te doen als mijn gepatenteerde vinding nagemaakt wordt?

  In eerste instantie is het belangrijk om zelf te onderzoeken of er inderdaad van namaak sprake is, er moet dus bewijsmateriaal verzameld worden. Uw IP adviseur kan hier ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld door een dergelijk onderzoek uit te voeren. Verder is het belangrijk te onderzoeken of inbreuk plaatsvindt in de landen waarvoor het patent (=octrooi) geldt. Daarna zal bijvoorbeeld met een advocaat en de octrooigemachtigde een afweging moeten worden gemaakt of een gerechtelijke procedure moet worden opgestart, of dat de inbreuk op een andere wijze met de inbreukmaker besproken moet worden.

  Lees meer
  Wat te doen als een patent voor een vinding al blijkt te bestaan?

  Dan is het belangrijk om te (laten) onderzoeken wat het andere patent precies beschrijft, en of uw eigen vinding er inbreuk op zal plegen. Ook moet worden onderzocht of het nog rechtsgeldig is, en of het in de regio (landen) geldt waar je je eigen vinding ook op de markt wilt brengen.

  Welke vindingen zijn NIET te beschermen met een patent?

  Vindingen waarbij de uiterlijke vormgeving belangrijk is, vallen niet onder octrooien, maar onder het modelrecht. Vindingen waarbij het accent ligt op de presentatie van informatie (software, zoals boekhoudkundige stelsels) vallen onder het merkenrecht of het auteursrecht. De naam van een softwarepakket valt echter weer onder het merkenrecht. Vindingen die niet technisch zijn, vallen buiten het octrooirecht. Ook mag de vinding niet indruisen tegen de goede zeden, en geen menselijk leed veroorzaken. Chirurgische technieken (methoden)zijn niet octrooieerbaar (hoewel het hulpmiddel zelf wel octrooieerbaar is). Websites en webwinkels zijn niet octrooieerbaar.

  Welke voorbereiding vergt het vastleggen van een patent?

  De eerste stap is het kijken naar de concurrentie en in hoeverre die vergelijkbare producten op de markt heeft gebracht, en of die gepatenteerd zijn. Zonder die oriëntatie loopt u het risico dat u inbreuk maakt op een reeds vastgelegd patent. Daarnaast is het belangrijk in hoeverre u al bekendheid hebt gegeven aan de vinding (bijvoorbeeld op een beurs, waardoor de eigen vinding daarna niet meer zo gemakkelijk te patenteren is), en in hoeverre de strategie van uw bedrijf al gericht is op de realisatie van de vinding.

  Bestaat er één patent dat geldig is in de hele wereld?

  Nee, een patent (= octrooi) is een nationaal recht, geldig in het land waarvoor het is verleend. Een wereldoctrooi bestaat derhalve niet. Er bestaan weliswaar octrooiprocedures waar voor een groep landen tegelijk een octrooiaanvrage kan worden ingediend, doch uiteindelijk dient een definitieve landenkeuze gemaakt te worden. Belangrijk onderdeel van een IP strategie is dan ook het samenstellen van een lijst met landen, waarin eventuele IP rechten (patent, merk, model) moeten worden gevestigd. De landenlijst bepaalt in grote mate de hoogte van het IP budget. Een dergelijke lijst kan de landen bevatten, waarin de meeste business wordt gerealiseerd (de afzetmarkt) en/of waar de belangrijkste concurrenten zijn gevestigd.

  Hoe moet een patent vastgelegd worden?

  In de eerste plaats moet er een beslissing worden genomen: past het patenteren van producten in de strategie van het bedrijf? Door een patent wordt immers de uitvinding openbaar gemaakt en dat is niet altijd wenselijk. Vervolgens moet u er budget voor vrijmaken, en bereid zijn te investeren in de vinding. Daarbij kunt u denken aan prototypen, het uitvoeren van testen, etc.

  Lees meer
  Is een verkregen patent een garantie voor succes?

  Nee, dat staat daar helemaal los van. Het succes is onder meer afhankelijk van de manier waarop en wanneer de vinding op de markt wordt gebracht. Zijn er bijvoorbeeld werkbare alternatieven aanwezig? En hoe worden die op de markt gezet? Is het een goede timing? Het Video 2000 systeem van PHILIPS (ook bekend als VCC, Video Compact Cassette) was bijvoorbeeld technisch beter dan het alternatief VHS, maar dat laatste had en betere en effectievere marketing, waardoor het toch marktleider werd en PHILIPS het Video 2000 systeem uiteindelijk van de markt moest halen.

  Lees meer
  Waarom moet een patent vastgelegd worden?

  U kunt er de opbrengst van uw investering in de vinding of oplossing mee veiligstellen. Immers, een patent dat uw vinding beschrijft verschaft een soort monopolie, waarmee u uw marktaandeel in de betreffende markt kunt beschermen, en eventueel derden kunt verbieden met een soortgelijk product of oplossing die markt te betreden. Anderzijds kunt u een concurrent een licentie geven zodat hij de in het patent beschermde vinding op een wettelijk toegestane manier wel toe kan passen; daar staat dan een vergoeding tegenover. Een patent kan ook een uithaalmiddel zijn voor een ander patent – de zogenaamde kruislicenties – waardoor u met behulp van de techniek van een ander uw eigen product of werkwijze kunt verbeteren/optimaliseren. Tot slot kunt u een patent vastleggen om uw imago als inventief bedrijf te bevestigen.

  Merken

  Welke soorten merken zijn niet te beschermen?

  Zogenaamde soortnamen zijn niet te beschermen: het woord ‘stoel’ of ‘bier’, of verwante woorden. Ook misleidende woorden worden geweigerd. BEERKOMPANIE is een uitstekend merk voor bier, maar misleidend voor sterke drank. Beschrijvende woorden, denk aan ‘strijkwinkel’ of ‘zorghotel’, zijn ook niet te beschermen. Termen die een kwaliteit of andere hoedanigheid van het product of de dienst aanduiden (zoals ‘super’, ‘ecoflex’) zijn niet te beschermen. Tot slot kunnen vlaggen, nationale emblemen van (inter)nationale organisaties en officiële instanties (bijvoorbeeld de sterren van de Europese Unie) niet worden beschermd.

  Lees meer
  Wat is de toegevoegde waarde van een merkenbureau?

  Een merkenbureau onderzoekt eerst de onderscheidende waarde van uw merk, en of het merk wel de juiste kenmerken heeft om succesvol vastgelegd te worden. De naam moet bijvoorbeeld uniek en opvallend zijn, althans niet puur beschrijvend. Daarna onderzoekt een merkenbureau in de gewenste regio (land(en), werelddeel, mondiaal) of het merk nog vrij is, en kunt u uw merk vervolgens vastleggen.

  Lees meer
  Is het zinvol op een merk vast te leggen?

  Wilt u voorkomen dat uw merk door anderen wordt gebruikt of misbruikt? Met een inschrijving in een merkenregister beschermen onze merkengemachtigden uw merk tegen ongeoorloofd gebruik. Een merkregistratie zorgt er ook voor dat anderen u niet kunnen verbieden om uw merk te gebruiken. Het merk blijft exclusief aan u voorbehouden, zodat u zich in uw markt kunt blijven onderscheiden. Wanneer u dit niet doet, dan kunnen anderen het merk mogelijk overnemen en het commercieel gaan exploiteren.

  Lees meer
  Voor welke landen moet ik kiezen bij het vastleggen van het merkrecht?

  Voor die landen waar u binnen nu en 5 jaar denkt actief te zijn. Immers, vrijwel alle landen kennen de plicht om het merk binnen 5 jaar in gebruik te nemen. In ogenschouw nemende dat de procedure soms ook wel 4 jaar duurt is de strategie van 5 jaar in één keer mee te nemen bij de merkenbescherming. Mocht een bepaald merk ‘goed’ lopen dan kunnen er altijd tussentijds nieuwe merkenrechten in nieuwe exportlanden worden gevestigd.

  Wat moet ik doen als iemand de door mij vastgelegde merknaam wil kopen?

  Een beschermde merknaam kan veel geld waard zijn (of worden). Grote organisaties of bedrijven hebben soms veel geld over om een merk over te nemen, omdat dat goed past in hun algehele beleid. Daartoe is ook een onderzoek nodig, zodat de onderhandelingen gedegen gevoerd kunnen worden. Een voorbeeld is de naamsverandering van DAF Trucks naar Nedcar in 1991. Het bleek dat er een klein autoverhuurbedrijf bestond dat de naam Nedcar al had. De naam Nedcar werd na onderhandelingen overgenomen door DAF Trucks.

  Welke actie moet ondernomen worden indien mijn merknaam al gevestigd blijkt te zijn?

  Dan kan uw IP adviseur onderzoeken welke merknaam het eerste geregistreerd was, of met andere woorden: wie de oudste rechten heeft. In overleg met u kan uw IP adviseur dan een passende actie ondernemen. Dat kan zijn een andere naam kiezen, de bestaande naam overnemen, of wellicht nog een andere passende mogelijkheid.

  Wat betekenen de aanduidingen ® en ™?

  De letter R betekent dat een merk geregistreerd is, en de letters TM betekent dat merkrechten worden geclaimd, bijvoorbeeld omdat men de aanvraagprocedure in gang heeft gezet.

  Wat kan een merkenbureau na de vastlegging van het merk voor mij betekenen?

  Nadat een merk gevestigd is kunt u via een merkenbureau laten controleren of er vanaf die periode mogelijk inbreuk wordt gemaakt op uw merk door de aanvrage van een jonger conflicterend gelijkend merk. Indien dat zo is, zal uw merkenadviseur u hierop attenderen en samen met u actie kunnen ondernemen.

  Wat doet een merkenbureau?

  Het merkenbureau onderzoekt eerst de onderscheidende waarde van uw merk, en of het merk wel de juiste kenmerken heeft om succesvol vastgelegd te worden. De naam moet bijvoorbeeld uniek en opvallend zijn, althans niet puur beschrijvend. Daarna onderzoekt het merkenbureau in de gewenste regio (land(en), werelddeel, mondiaal) of het merk nog vrij is, en kan uw merk vervolgens vastleggen.

  Is het zinvol om eerst bij de Kamer van Koophandel te informeren naar een merk?

  Ja, maar ook hier geldt: het Handelsregister geeft alleen een weergave van de geregistreerde handelsnamen, niet van de beschermde merken. Het is ook niet de taak van de Kamer van Koophandel om te onderzoeken of een merk nog beschikbaar is.

  Kan ik zelf via Google of een andere zoekmachine kijken of mijn merk al bestaat?

  Ja, maar zoeken op internet levert niet alle merken op die er al zijn. Geclaimde maar nog niet in gebruik zijnde merken zult u er niet snel vinden. Uw IP-adviseur kan in de speciale databanken die daarvoor zijn onderzoeken of een merk vastgelegd of geclaimd is, hoe lang de bescherming nog duurt en in welke landen of internationale regio’s een merk is vastgelegd.

  Welke klasse moet er gekozen worden voor een merk?

  Een merk moet worden gedeponeerd voor de producten of diensten waarvoor u het gebruikt dan wel in de nabije toekomst gaat gebruiken. Alle mogelijke producten en diensten zijn ingedeeld in zogenaamde klassen. Ook producten en diensten die hier niet met name worden genoemd moeten in een klasse worden gerubriceerd. Er zijn 34 productklassen en 10 dienstenklassen.

  Kwekersrecht

  Wat is een kwekersrecht?

  Een kwekersrecht is het intellectueel eigendom op nieuwe plantenrassen. Hierbij kan het gaan om rassen van alle botanische geslachten en soorten. Denk bijvoorbeeld niet alleen aan de algemeen bekende fruitsoorten en groenten, maar ook aan grassoorten, bomen en wijnstokken.

  Lees meer
  Wat is de beschermingsduur van een kwekersrecht?

  Landen die lid zijn van de UPOV Conventie van 1991 bieden een beschermingsduur van minimaal 20 jaar en 25 jaar voor bomen en wijnstokken. Landen kunnen hier dus positief van afwijken. De EU biedt een bescherming van 25 jaar en 30 jaar voor bomen, wijnstokken, aardappelen, bloembollen, houtige gewassen en asperge.

  Lees meer
  Waar kunt u kwekersrecht op aanvragen?

  Een kwekersrecht is het intellectueel eigendom op een nieuw plantenras. Hierbij kan het gaan om rassen van alle botanische geslachten en soorten. Door middel van een kwekersrecht verkrijgt u bescherming voor gebruik van het plantmateriaal van het ras, maar het recht strekt zich ook uit tot oogstproducten zoals appels.

  Lees meer
  Wat is de Nationale Rassenverkeerslijst?

  In de meeste landen is het verplicht je ras aan te melden in een register, voordat je het ras mag importeren en commercieel verhandelen. Dit register heet de Nationale Rassenverkeerslijst (Nederland), Common Catalogue (EU) of National Listing / National Catalogue (buitenland).

  Lees meer
  Wat is de kwekersvrijstelling of ‘breeder’s exemption’?

  Dit is een uitzondering binnen het kwekersrecht, en betekent dat eenieder je ras mag gebruiken voor het veredelen van nieuwe rassen. Dit geldt ook als er een kwekersrecht zit op een ras.

  Lees meer
  Zijn er bepaalde vereisten waaraan voldaan moet worden?

  Voordat u kwekersrecht krijgt, moet uw ras voldoen aan vijf eisen. Allereerst moet het ras nieuw zijn (niet langer dan één jaar in commercieel gebruik). Ten tweede moet het ras onderscheidend zijn, oftewel afwijkend van eerdere rassen. Ten derde moet het ras homogeen zijn. Dat betekent dat planten van uw ras niet te veel mogen afwijken van andere planten van dat ras. Als vierde moet uw ras bestendig zijn; de specifieke eigenschappen van de plant moeten in opeenvolgende generaties behouden blijven. Tot slot stelt u als kweker een naam voor, die door de kwekersrecht verlenende instantie moet worden goedgekeurd.

  Lees meer
  Wie is de rechthebbende van een kwekersrecht?

  In principe is dit de persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt en ontwikkeld, of zijn rechtverkrijgende. Er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de kweker het ras heeft gekweekt in het kader van een dienstbetrekking.

  Lees meer

  Legal

  De rechten van uitvinders en aanvragers bij octrooien

  Bij het aanvragen van octrooi moet bekend zijn wie de aanvrager en wie de uitvinder is. De aanvrager is de houder van het aangevraagde octrooirecht en van een daarop te verlenen octrooi. De uitvinder heeft echter in beginsel aanspraak op octrooi. Hieronder leest u over de rechten van uitvinders en van aanvragers en hoe deze rechten zich tot elkaar verhouden.

  Lees meer
  Hoe stelt u een licentie overeenkomst op?

  Via een licentieovereenkomst biedt u, met behoud van uw eigendomsrecht, derden toestemming om onder voorwaarden uw intellectueel eigendomsrecht te gebruiken.

  Lees meer
  Kunt u optreden tegen namaak van uw producten?

  Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder Merken en Modellen en octrooirechten, geven u de mogelijkheid om op te treden tegen namaak van je producten. Maar hoe doet u dat?

  Lees meer
  Afbeelding Waarmee kunnen we u helpen?

  Waarmee kunnen we u helpen?

  Heeft u een vraag of onze hulp nodig?

  Neem contact met ons op