Privacy Statement

  Algemeen Octrooi en Merkenbureau B.V., hierna te noemen AOMB, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 17074382, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AOMB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

  Als AOMB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten
  Persoonsgegevens van Cliënten worden door AOMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;

  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. De door AOMB te verrichten werkzaamheden waartoe de Cliënt opdracht heeft gegeven, kunnen met zich meebrengen dat persoonsgegevens worden gedeeld van uitvinders, aanvragers, contactpersonen en anderen die in relatie staan tot de Cliënt of zijn vertegenwoordiger. Om haar taken naar behoren te kunnen vervullen, om IE-diensten te leveren op verzoek van de Cliënt en om tegemoet te komen aan van toepassing zijnde formele vereisten, moet AOMB persoonsgegevens verwerken van individuele personen die in relatie staan tot de Cliënt.

  Met betrekking tot het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Cliënt, autoriseert de Cliënt AOMB om relevante persoonsgegevens te gebruiken bij het leveren van IE-diensten en om genoemde gegevens door te sturen naar officiële IE-instanties of naar buitenlandse IE-advocatenkantoren die door AOMB zijn ingeschakeld, telkens wanneer dat nodig is voor het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Cliënt, in binnen- of buitenland.

  De Cliënt en AOMB erkennen dat alle gegevensverwerking met betrekking tot het verkrijgen, verdedigen, in stand houden, overdragen of commercialiseren van IE-rechten van de Cliënt in overeenstemming is met door officiële IE-instanties opgelegde regels en dat deze gegevens nodig zijn voor het op juiste wijze verrichten van IE-diensten.

  Uw persoonsgegevens worden door AOMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat wij uw IE rechten in beheer hebben en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

  Verwerking van persoonsgegevens van Leveranciers

  Persoonsgegevens van leveranciers worden door AOMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;

  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht. AOMB verzamelt gegevens van contactpersonen van organisaties die goederen en/of diensten aan haar levert. De gegevens die AOMB verwerkt zijn zakelijke contactgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsgegevens. AOMB kan hierdoor met u een zakelijke relatie aangaan door bij u producten en/of diensten in te kopen. Uw gegevens worden enkel verwerkt na uw toestemming, voor het uitvoeren van overeenkomsten en indien er sprake is van een wettelijke verplichting en/of op grond van een gerechtvaardigd belang van AOMB.

  Uw persoonsgegevens worden door AOMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode waarin wij uw IE-rechten in beheer hebben en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen.

  Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door AOMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;

  Uw persoonsgegevens worden door AOMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde
  Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door AOMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

  Uw persoonsgegevens worden door AOMB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde en niet heeft aangegeven geen prijs te stellen op onze informatie.

  Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en (voormalig) medewerkers
  Persoonsgegevens van sollicitanten en (voormalig) medewerkers worden door AOMB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt en dus voor zover noodzakelijk ter uitvoering van het betreffende dienstverband en daaraan gerelateerde doeleinden. 

  Indien u een medewerker van AOMB bent, dan verwijst AOMB u naar de Privacy Policy voor werknemers dat is opgenomen in het Personeelshandboek van AOMB.

  Via de website www.aomb.nl worden de persoonsgegevens van sollicitanten vastgelegd voor de volgende doel: Het invullen voor openstaande vacatures

  AOMB verwerkt gegevens van personen die hebben aangegeven bij haar hebben gesolliciteerd. De NAW-gegevens, het CV en motivatiebrief worden doorgestuurd naar de vacaturehouder en de HR-verantwoordelijke. AOMB verwerkt gegevens van sollicitanten voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure, zodat bepaald kan worden of sollicitanten worden aangenomen. 

  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn
  AOMB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Alle personen die namens AOMB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  Rechten omtrent uw gegevens 
  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten
  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen?
  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via contact@aomb.nl.