nl

Zoeken Menu

  © 2024 AOMB. Alle rechten voorbehouden.

  Hoe kunt u een patent aanvragen?

  Overweegt u om een patent aan te vragen op uw uitvinding? Dan bent u bij AOMB aan het juiste adres. Er zijn grofweg 10 stappen die u kunt doorlopen om de kans op een succesvolle patentaanvraag te vergroten. In dit artikel delen we de belangrijkste informatie. Het is belangrijk om te weten dat iedere patentaanvraag uniek is en kan afwijken van deze standaard stappen.

  linkedin-sales-solutions-wS73LE0GnKs-unsplash-2

  Geen video geselecteerd

  Selecteer een type video in de zijbalk.

  Stap 1: Bepaal de strategie voor uw patentaanvraag

  Het is belangrijk om eerst vertrouwd te raken met het octrooirecht en een strategie te bepalen voor de patentaanvraag. De octrooiwet is namelijk erg streng en lang niet iedere aanvraag wordt geaccepteerd. Een strategie voor een patentaanvraag bestaat uit drie elementen: wat, waar en wanneer. Het is natuurlijk belangrijk om te bepalen “wat” precies beschermd dient te worden met een patent. Zo zijn niet alle vindingen te beschermen met een patent.

  De vindingen die wel te beschermen zijn, moeten voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. Nieuwheid
  2. Inventiviteit
  3. Industriële toepasbaarheid.


  Daarnaast is het ook belangrijk om in de strategie te bepalen “waar” en “wanneer” de patentaanvraag zou moeten worden ingediend. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van in welk land u het product op de markt wil brengen en van mogelijke toekomstige veranderingen aan uw uitvinding. Door een patent wordt immers de uitvinding openbaar gemaakt en dat is niet altijd wenselijk.

  De vier strategieën bij AOMB

  Bij AOMB onderscheiden we vier strategieën voor het aanvragen van een patent:

  1. De vroege indiening
  2. Ketenontwikkeling
  3. Productontwikkeling
  4. Een late indiening

  De strategie die het beste bij uw bedrijf past is dus afhankelijk van “wat”, “waar” en “wanneer”. Tot slot is het in deze eerste stap ook belangrijk om budget vrij te maken voor een patentaanvraag en bereid te zijn om te investeren in de vinding. Maak in deze fase ook de ‘mise en place’: een overzicht van welke informatie u moet verzamelen en presenteren bij uw aanvraag. Deze eerste stap legt de fundering voor de patentaanvraag en is dus erg belangrijk voor de haalbaarheid.

  Tip: Maak de uitvinding nog niet openbaar

  Indien u van mening bent dat uw uitvinding voldoet aan de drie voorwaarden, is er kans op een patent. U heeft een strategie en budget bepaald en weet nu waarop u een patent wil, in welke landen u deze zou willen aanvragen en wanneer. Dat is goed nieuws! U wilt dit proces of de uitvinding misschien met de wereld delen (op een beurs of in een talkshow), maar wacht daar nog even mee. Het is na publicatie namelijk niet meer heel makkelijk om een patent te verkrijgen, omdat één van de eisen voor een patentaanvraag de ‘nieuwheid’ is. Dat geldt overigens ook voor doorontwikkelingen in een later stadium, omdat het patent alleen hetgeen beschermt dat in de patentaanvraag wordt meegenomen.

  Stap 2: Maak een concurrentieanalyse

  Na het bepalen van de strategie is het belangrijk om te kijken naar de concurrenten. In hoeverre hebben concurrenten vergelijkbare producten op de markt gebracht en zijn die geoctrooieerd? Zonder deze oriëntatie loopt u het risico dat u inbreuk maakt op een reeds vastgelegd patent.

  Het kan gebeuren dat uit uw concurrentieanalyse blijkt dat er al een patent voor een dergelijke uitvinding bestaat. In dat geval is het belangrijk om te (laten) onderzoeken wat het andere patent precies beschrijft en of uw eigen vinding er inbreuk op zal plegen. Ook moet worden onderzocht of het nog rechtsgeldig is en of het patent geldig is in de regio (landen) waar u uw eigen vinding ook op de markt wilt brengen. Een patent is namelijk een nationaal recht en daarmee alleen geldig in het land waarvoor het is verleend.

  Stap 3: Schrijf de patentaanvraag

  U heeft uzelf nu voldoende voorbereid om de patentaanvraag te gaan schrijven. De aanvraag moet alle informatie bevatten die nodig is om uw uitvinding te beschrijven. Denk hierbij aan:

  • Titel: Een korte, maar duidelijke titel die de uitvinding beschrijft.
  • Achtergrond: Een beschrijving van de technische achtergrond van de uitvinding en de problemen die ermee gepaard gaan.
  • Beschrijving van de uitvinding: Een gedetailleerde beschrijving van de uitvinding, inclusief hoe het werkt, hoe het is gemaakt, hoe het wordt gebruikt, en variaties of alternatieve uitvoeringen.
  • Tekeningen: Technische tekeningen of afbeeldingen van de uitvinding om de beschrijving te verduidelijken.
  • Claims: Dit is het belangrijkste deel van de patentaanvraag, waarin de rechten op de uitvinding worden vastgelegd. Claims zijn de specifieke beweringen die beschrijven wat de uitvinding precies omvat en wat het onderscheidt van andere bestaande uitvindingen.
  • Abstract: Een korte samenvatting van de uitvinding, zoals het abstract van een wetenschappelijk artikel.

  Wilt u meer informatie over patenten?

  Download dan het 'Handboek patenten'

  Download
  Afbeelding Wilt u meer informatie over patenten?

  Stap 4: Dien de aanvraag in bij een octrooi verlenende instantie

  Na het opstellen van de octrooiaanvraag is het belangrijk om alle benodigde documenten en eventuele bijlagen te verzamelen. Daarna kunt u de aanvraag indienen bij het relevante octrooibureau en de indieningskosten betalen. Als u bijvoorbeeld een patent in Nederland wil vastleggen, moet u de aanvraag indienen bij het Octrooicentrum Nederland. Dit Octrooicentrum heeft een online portaal waar de aanvraag kan worden ingediend.

  Stap 5: Onderzoek en beoordeling van de aanvraag

  Na het indienen van de patentaanvraag zal de aanvraag worden beoordeeld door de octrooi-onderzoeker (examinator). Deze onderzoekt of de aanvraag aan de eisen voor een patent voldoet, waar we het in stap 1 over hebben gehad. Hierbij wordt onder andere gekeken of de uitvinding nieuw is, of er sprake is van een inventieve stap en of de uitvinding voldoende duidelijk is beschreven.

  De duur van het onderzoek en beoordeling is afhankelijk van het type uitvinding, de complexiteit van de technologie en de hoeveelheid werk die de examinator heeft. Over het algemeen kan het proces enkele maanden tot meerdere jaren duren.

  Stap 6: Publicatie van de aanvraag

  Als de octrooi-onderzoeker van mening is dat de aanvraag aan de formele eisen voldoet en de benodigde bedragen zijn betaald, wordt deze gepubliceerd in het octrooiregister. Hiermee wordt de uitvinding openbaar gemaakt. Vanaf dat moment is het voor iedereen duidelijk waarop u een exclusief eigendomsrecht heeft aangevraagd en waarop niet. De publicatie van de patentaanvraag betekent niet direct dat het patent automatisch wordt toegekend. Dit kan nog enkele maanden tot jaren duren, afhankelijk van het land en de complexiteit van de uitvinding.

  Stap 7: Toekenning van het patent

  Als de aanvraag aan alle eisen voldoet en er geen bezwaren zijn ingediend (of zijn opgelost), kan de instantie het patent toekennen. Gefeliciteerd! Hiermee verkrijgt u als aanvrager het exclusieve recht om de uitvinding commercieel te exploiteren en anderen te verbieden om de uitvinding zonder toestemming te gebruiken, te verkopen of te produceren.

  Stap 8: De oppositieprocedure

  Als een derde partij van mening is dat de uitvinding niet nieuw is of niet aan de eisen van een patent voldoet, kan deze na publicatie van het patent bezwaar maken tegen het octrooi. Dit wordt ook wel een oppositie genoemd. De bezwaarmaker moet hiervoor binnen een bepaalde termijn bezwaar maken bij de octrooiinstantie. In zo’n situatie zijn er verschillende stappen die u alsaanvrager kunt nemen:

  1. Bespreek de bezwaren met een jurist: Overleg met een een octrooigemachtigde van AOMB, gespecialiseerd in patentrecht, om te bepalen of de bezwaren geldig zijn en of er juridische stappen genomen kunnen worden om de registratie te verdedigen.
  1. Schriftelijke procedure: Na het indienen van de oppositie begint een schriftelijke procedure waarbij u en de oppositie uw standpunten kunnen indienen en op elkaars argumenten kunnen reageren.
  1. Verander uw aanvraag: Als er geldige redenen zijn voor de bezwaren van de tegenpartij, overweeg dan om uw patent aanvraag aan te passen of te wijzigen om zo aan de relevante bezwaren van de bezwaarmaker te voldoen.
  1. Vraag om een hoorzitting: Als het bezwaar niet kan worden opgelost, kan het aanvragen van een hoorzitting een mogelijkheid zijn om uw zaak te verdedigen en de bezwaarmaker te overtuigen van de waarde van uw uitvinding.

  De oppositieprocedure is bedoeld om de kwaliteit van patenten te waarborgen, en dat bezwaren tegen uw aanvraag uiteindelijk kunnen helpen om de sterke en zwakke punten van uw uitvinding te identificeren.

  Stap 9: Betalen van de jaarlijkse instandhoudingskosten

  Om het patent in stand te houden, moeten er jaarlijkse instandhoudingskosten worden betaald aan de overheidsinstantie. Het bedrag van de jaarlijkse kosten is afhankelijk van het land het betreffende octrooibureau. In sommige landen kunnen de kosten stijgen naarmate het patent ouder wordt. Als u deze instandhoudingskosten niet betaalt, kan het patent verloren gaan.

  Stap 10: Handhaving van het patent

  Als een derde partij zonder toestemming gebruik maakt van de uitvinding, kunt u als uitvinder juridische stappen ondernemen om het patent te handhaven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een civiele procedure waarin schadevergoeding wordt geëist of door middel van een strafrechtelijke procedure waarin boetes worden opgelegd. Maar hoe houdt u dit in de gaten en kunt u hierop handhaven?

  Bewaking van octrooiregisters

  U kunt een octrooiregistratie bewakingsservice  inhuren om regelmatig zoekopdrachten uit te voeren in octrooiregisters en op internet. Hiermee kunt u controleren of er octrooiaanvragen zijn die vergelijkbaar zijn met uw octrooi.

  Inbreukonderzoek

  Als u vermoedt dat uw patent wordt geschonden, kunt u een inbreukonderzoek (laten) uitvoeren om te controleren of er producten of diensten zijn die vergelijkbaar zijn met uw patent en die zonder toestemming worden geproduceerd, verkocht of gedistribueerd.

  Juridische stappen

  Indien u van mening bent dat er sprake is van inbreuk (naar aanleiding van het inbreukonderzoek), kunt u juridische stappen ondernemen, zoals het sturen van een sommatiebrief , het aanspannen van een rechtszaak of een onderhandeling starten (zoals bij het volgende punt "licentiering").

  Licentiëring

  In sommige gevallen kunt u in plaats van juridische stappen te ondernemen ook overwegen om een licentie te verlenen aan de partij die uw patent schendt. Dit kan een manier zijn om de inkomsten uit uw octrooi te maximaliseren zonder een langdurig juridisch geschil aan te gaan.

  Het handhaven van een patent kan een complex proces zijn en vereist vaak gespecialiseerde juridische kennis en ervaring. Daarom kan het nuttig zijn om een octrooigemachtigde van AOMB te raadplegen om u te helpen bij het handhaven van uw patent.

  Een patent aanvragen in 10 stappen

  Kortom: hoe kunt u een patent aanvragen? Hopelijk hebben deze 10 stappen u meer inzicht gegeven in het proces om een patent aan te vragen. Het proces kan langdurig zijn en kan vele jaren duren. Het is daarom belangrijk om tijdig een deskundige octrooigemachtigde in te schakelen om u te helpen bij het aanvragen van het patent. Mocht dit artikel geen antwoord gegeven hebben op uw vragen, download dan ons gratis handboek over patenten. Daarin staat alles wat u moet weten over het patent!

  Veelgestelde vragen

  Wat is een patent?

  Octrooi is hetzelfde als een patent; een exclusief eigendomsrecht dat uw technische uitvinding, werkwijze of apparaat beschermt. 

  Lees verder
  Hoe lang is een patent geldig?

  De geldigheidsduur van een patent verschilt per land en per type uitvinding. In Nederland is de maximale geldigheidsduur van een patent twintig jaar vanaf de datum van indiening van de patentaanvraag.

  Aan welke eisen moet je voldoen voor een succesvolle patentaanvraag?

  Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor een octrooi (=patent): nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. 

  Wat kost het aanvragen van een patent?

  Een patent aanvragen kan tussen de €7.000 en €20.000 kosten, afhankelijk van het land waar u de aanvraag doet. In Nederland kost een patentaanvraag via AOMB gemiddeld tussen de €7000 en €8000. 

  Inhoudsopgave

  Afbeelding Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Wilt u een keer vrijblijvend de mogelijkheden bespreken?

  Neem dan contact op met één van onze octrooigemachtigden.

  Contact