Business Unit MKB

Gilbert Schmitz

Naam:Gilbert Schmitz

Functie:Patent engineer

Afdeling:Unit MKB

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:G.Schmitz@aomb.nl


Gilbert rondde in 2011 met succes de opleiding Elektrotechniek aan de TU/e Eindhoven af. Tijdens deze studie heeft hij zich vooral gespecialiseerd in Video en Image Processing.

Hierna heeft Gilbert ruim zes jaar als software ontwikkelaar op de afdeling Research & Development bij Pie Medical Imaging gewerkt. Als zoon van een ervaren octrooigemachtigde kon Gilbert niet achter blijven en heeft daarom, met dank aan zijn vader de keuze gemaakt om te starten met de beroepsopleiding tot octrooigemachtigde bij AOMB.

Vooral de veelzijdigheid van het vakgebied spreekt Gilbert enorm aan. Het is de juiste mix van technisch, strategisch, commercieel en juridisch denken dat het vak zo interessant maakt.

Sinds januari 2018 is Gilbert werkzaam bij AOMB en maakt deel uit van de Business Unit MKB. Doordat hij bekend is met het bedrijfsleven weet hij hoe processen in elkaar zitten en kan daardoor passende adviezen aan cliƫnten geven. Gilbert vindt nauwkeurigheid erg belangrijk en is een sociale en betrokken collega.

Naast zijn werk is hij vrijwillig brandweerman en daarnaast is hij nog bezig met de opleiding tot Bevelvoerder. Ook besteedt Gilbert zijn vrije tijd graag aan zijn gezin en houdt hij van hardlopen.
Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2018 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ

Expertises en werkgebieden

Elektrotechniek, elektronica en software

Opleidingen

Electrical Engineering - Technische Universiteit Eindhoven (afgerond in 2011)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als Algorithm software engineer bij Pie Medical Imaging

Nevenactiviteiten

-

Blog

 • Uw uitvinding beschermen met een patent? Waarom?
  Een patent (=octrooi) geeft de houder het recht om een ander te verbieden de uitvinding na te maken of in de handel te brengen. Dit geeft al gelijk een antwoord op de vraag wat het nut is van het aanvragen van een patent op uw uitvinding: een patent beschermt u uw uitvinding. Zonder een patent of ander intellectueel eigendomsrecht, is eenieder in beginsel vrij om uw uitvinding na te maken. Met een patent kunt u andere partijen verbieden het product te verkopen, of kunt u bijvoorbeeld een licentie overeenkomst sluiten voor een vergoeding per verkocht product. U bepaalt zelf hoe u patent in uw voordeel gaat gebruiken

  Kosten
  Vaak horen wij het bezwaar dat patenten duur zijn. Het aanvragen en in stand houden van een patent kost inderdaad geld. Zeker wanneer je in meerdere landen bescherming wenst te verkrijgen, kunnen de kosten al snel hoog oplopen. Echter, door het monopolie dat u verkrijgt heeft u een enorm voordeel ten opzichte van uw concurrenten. Tijdens het gehele traject, van aanvraag tot exploitatie, is het van belang om u af te vragen of de kosten opwegen tegen de baten. Wij adviseren u graag hierin.

  Van de ongeveer 160.000 patenten die in Nederland van kracht zijn, komen jaarlijks ongeveer 25 zaken bij de rechter. In veelal de meeste gevallen lossen de partijen het geschil onderling op, vaak met behulp van een octrooigemachtigde of een advocaat. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan geldt vanaf 1 september 2020: wie een octrooizaak bij de rechter verliest, betaalt een maximaal bedrag dat hoort bij de categorie waarin de zaak door de rechtbank is ingeschat. Dit heeft als voordeel dat vooraf een goede inschatting gemaakt kan worden van de maximale proceskosten.

  David vs. Goliath

  Patenten zijn niet alleen bedoeld voor de Philips’en en de ASML’s van deze wereld. Het octrooisysteem in Nederland is juist ook ingericht voor de ondernemers in het MKB. Ook binnen AOMB staat een speciaal MKB-team non-stop klaar voor al uw vragen. Handen uit de mouwen, no-nonsense, niet moeilijker doen dan nodig is.
  Intellectuele eigendomsrechten maken geen onderscheid tussen aanvragers. Het maakt niet uit wie patent aanvraagt: of dit nu een onbekend persoon is die in zijn of haar vrije tijd in een schuurtje toevallig een uitvinding heeft gedaan, of dat de R&D afdeling van een grote multinational bescherming aanvraagt op een uitvinding waarnaar jaren onderzoek is gedaan. Elke aanvraag wordt gelijk behandeld en elk patent verschaft gelijke bescherming. Met een patent in handen kan juist de kleine ondernemer zich beschermen tegen de invloed van grote concurrerende bedrijven.

  Het meest sprekende voorbeeld van hoe een patent de kleine ondernemer kan beschermen tegen de grote industrie, is het verhaal van Theo Tempels. Uit pure dagelijkse frustratie om een beschuit uit een verpakking te krijgen, kwam hij op het idee om niet de verpakking aan te passen, maar om juist iets te veranderen aan het beschuit zelf. Nadat hij als test in zijn garage met een ronde vijl een inkeping had gemaakt in het beschuit, besloot hij om patent aan te vragen op zijn idee. En met succes. Maar liefst drie keer hebben grote fabrikanten een proces aangespannen tegen dhr. Tempels: Bolletje, Van der Meulen en Continental Bakeries. De media benoemde de processen als de strijd tussen David en Goliath. Elke keer hield zijn patent stand, David versloeg Goliath. De bedrijven die de inkeping wilden gebruiken, moesten dhr. Tempels betalen om gebruik te maken van zijn uitvinding.

  Heeft u vragen over patenten, wordt u beschuldigd van inbreuk of bent u van mening dat een ander inbreuk maakt op uw intellectueel eigendomsrecht, neem dan contact op met mij of met een van mijn collega’s. Een eerste gesprek is geheel vrijblijvend en uiteraard onder strikte geheimhouding.

  Wilt u meer informatie over patenten? Download dan het (gratis) Handboek Patenten! Het Handboek Patenten behandelt de meest voorkomende vragen van ondernemers over het beschermen je uitvinding tegen namaak.
 • Is mijn idee nieuw? Bestaat mijn uitvinding al?
  Eén van de eisen waaraan een uitvinding moet voldoen om in aanmerking te komen voor een octrooi (= patent), is dat de uitvinding nieuw moet zijn. Maar hoe komt u erachter of een ander uw idee niet eerder bedacht heeft? Daarvoor zijn een aantal belangrijke bronnen.

  In vakliteratuur zijn de nieuwste innovaties op technisch vakgebied beschreven. Ook op vakbeurzen worden vaak de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd. Blader eens door de literatuur of bezoek een vakbeurs als dat mogelijk is. Misschien komen de innovaties die hier gepubliceerd zijn al dicht in de buurt van uw idee.

  Zoektermen
  Ook internet is een uitermate geschikte informatiebron om te zoeken naar soortgelijke ideeën. Het is belangrijk om goed doordachte zoektermen te gebruiken en gebruik bij voorkeur Engelse zoektermen, om ervoor te zorgen dat het zoekgebied zo ruim mogelijk is. Wanneer u weet dat een bepaalde markt actief wordt bedreven in een bepaald land, is het verstandig om ook zoektermen in de desbetreffende taal te gebruiken. Maak verder ook gebruik van verschillende zoektermen zoals synoniemen, om de kans op het vinden van relevante publicaties te vergroten. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een website als Thesaurus als handig hulpmiddel gebruiken Houd ook rekening met alternatieve spelling, zoals gebruik van Brits-Engelse en Amerikaans-Engelse woorden, om te voorkomen dat u geen relevante artikelen mist.

  Dezelfde zoektermen kunt u ook gebruiken om te zoeken in de octrooidatabanken. Jaarlijks worden een groeiend aantal octrooien aangevraagd. Alleen al bij het Europees Octrooibureau (EOB) zijn in 2019 ruim 181.000 octrooiaanvragen ingediend, 4% meer ten opzichte van 2018. Wereldwijd bevatten de octrooidatabanken al meer dan 120 miljoen gepubliceerde octrooidocumenten. Een octrooiaanvraag wordt 18 maanden na aanvraag gepubliceerd. Gepubliceerde octrooidocumenten zijn voor iedereen openbaar toegankelijk. Dit maakt de octrooidatabanken een uiterst geschikte bron om de nieuwheid van uw idee te onderzoeken.

  Welke databanken zijn er
  Er zijn een aantal gratis databanken beschikbaar om te zoeken in de octrooiliteratuur. Een veel gebruikte zoekmachine is Espacenet. Espacenet is een gratis online service voor het doorzoeken van octrooipublicaties ontwikkeld door het Europees Octrooibureau, en is geschikt voor gebruik door zowel beginners als professionals. Aangezien ruim 100 octrooi verlenende instanties wereldwijd zijn vertegenwoordigd in Espacenet, wordt deze databank als de meest betrouwbare gezien. Dit maakt de kans dat een relevant document gevonden wordt groter.

  Twee andere toegankelijke en vaak gebruikte databanken zijn Google Patents en LENS. Beiden bieden een overzichtelijke zoek-interface om te zoeken in de database van octrooidocumenten van de belangrijkste octrooi verlenende instanties ter wereld. De belangrijkste voordelen van Google Patents zijn de vertrouwde Google interface en de mogelijkheid dat documenten in een vreemde taal automatisch worden vertaald door middel van Google Translate. De belangrijkste voordelen van LENS zijn de mogelijkheid om eenvoudig filters toe te passen op de zoekresultaten en de mogelijkheid om binnen dezelfde interface ook te zoeken in wetenschappelijke artikelen.

  Classificatiesysteem
  Door het groot aantal beschikbare octrooidocumenten in de databanken kan een zoekopdracht met goed doordachte zoektermen nog altijd duizenden zoekresultaten opleveren. Om de zoekresultaten te verfijnen zonder het risico te lopen dat relevante octrooidocumenten buiten het zoekgebied vallen, kunt u gebruik maken van het classificatiesysteem voor octrooien. Op deze manier worden octrooidocumenten die op overeenkomstige uitvindingen zijn gebaseerd gecategoriseerd. Volgens het meest bekende classificatiesysteem, de Cooperative Patent Classification (CPC) system, zijn octrooipublicaties ingedeeld in 9 secties. Iedere sectie is weer onderverdeeld in klassen, onderklassen, enz. Heeft uw idee bijvoorbeeld betrekking op een fietsslot, dan kan u uw zoektermen beperken tot de klasse voor fietsloten (B62H5/00). De verschillende classificaties kunt u vinden via Espacenet. Het grootste voordeel van deze classificaties is dat er geen problemen kunnen zijn met synoniemen of spellingsvariaties.

  Mocht u tot de vervelende conclusie komen dat uw idee toch al bekend blijkt te zijn, hoeft dit nog niet te betekenen dat u het idee niet tot uitvoering mag brengen. Daarbij is het soms mogelijk, om door een kleine aanpassing aan uw idee, uw uitvinding toch in aanmerking te laten komen voor het aanvragen van octrooi. Daarom het advies om in zo’n geval contact op te nemen met mij of één van mijn collega’s om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

  Wilt u meer informatie over octrooien? Download dan het (gratis) Handboek Patenten of neem vrijblijvend contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij helpen u graag verder met vragen over octrooien of andere vragen op het gebied van Intellectueel Eigendom.


 • Overeenkomsten in het intellectueel eigendomsrecht
  Als je in het bezit bent van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, modellen, kwekersrechten of octrooien) dan komt er vaak een moment dat je afspraken met partijen moet gaan maken over deze rechten.

  Het IE-recht beschermt je eigen werk. Het geeft je als bedenker of maker een (tijdelijk) monopolie op het gebruik van het werk en geeft je het recht om concurrenten tegen te houden. Maar wat als je nu besluit als je jouw IE-rechten door partijen wil laten exploiteren voor onderzoek, ontwikkeling, productie of verkoop?

  IE-rechten zijn overdraagbaar, wat het mogelijk maakt om deze rechten te verkopen. Zorg voor een duidelijke en geldige koopovereenkomst, zodat je altijd een schriftelijk bewijs hebt van de overdracht of verkoop. De waardebepaling van een IE-recht is vaak lastig en dient zorgvuldig bepaald te worden.

  Je kan er ook voor kiezen om een licentie te verlenen aan derden. Met een licentieovereenkomst wordt door de rechthebbende het gebruikersrecht op het werk toegestaan aan de licentienemer, terwijl de licentiegever de zeggenschap over het werk behoudt (wat niet zo is bij verkoop). Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen. Ook hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken op papier te zetten, om te voorkomen dat er meningsverschillen ontstaan tussen de licentiegever en de licentienemer. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te leggen hoe je om gaat met vergoeding voor het gebruik van andermans rechten maar ook hoe te handelen bij inbreuk.

  Voor een aantal IE-rechten, zoals octrooien (ofwel patenten), is het van belang dat het werk waarvoor bescherming wordt aangevraagd nieuw moet zijn. Dit betekent dat het werk niet (mondeling en schriftelijk) aan partijen bekend mag zijn. Soms is het onvermijdelijk om met partijen te praten, bijvoorbeeld in het geval van samenwerkingscontracten wanneer je op zoek bent naar investeerders of leveranciers. Het is dan belangrijk om een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen, waarin partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden.

  Mocht je onverhoopt in een juridisch conflict terechtkomen, dan kun je ofwel een gerechtelijke procedure starten, ofwel het geschil schikken. Een schikkingsovereenkomst sluiten is vaak een betere oplossing dan een gang naar de rechter met alle risico’s van dien. Je IE-recht kan door de rechter ongeldig verklaard worden en aangezien er bij IE-conflicten naast een forse schadevergoeding ook de daadwerkelijke proceskosten kunnen worden toegewezen door de rechter, kunnen de kosten hoog worden. Door het maken van afspraken kunnen rechten van beide partijen naast elkaar blijven bestaan.

  Ben je op zoek naar juridisch advies of wil je meer weten over overeenkomsten met betrekking tot het IE-recht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze IP consultants.


 • Hoe lang is een patent geldig en aan welke eisen moet een patent voldoen?
  “Kan ik hier octrooi voor aanvragen?” is een vraag die ik geregeld gesteld krijg. Een octrooi (= patent) is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. De uitvinding kan een technisch product of productieproces zijn. Het is dus een “technisch kunnen”.

  Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi dient de uitvinding te voldoen aan 3 voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

  Nieuwheid wil zeggen dat de uitvinding nog niet bekend mag zijn. De uitvinding mag niet voor het publiek beschikbaar of beschreven zijn tot op het moment waarop de octrooiaanvraag is ingediend. Belangrijk is dus ook dat jezelf je eigen uitvinding niet openbaar maakt door bijvoorbeeld een artikel of foto te plaatsen op een website. Mocht het wel nodig zijn om met anderen over je uitvinding te praten, laat ze dan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

  Inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid wil zeggen dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen voor de vakman of deskundige. Nieuwheid is in het algemeen eenvoudig aan te tonen. Het bepalen of een uitvinding inventief is ten opzichte van wat al bekend is, is vaak minder eenduidig. De term “voor de hand liggen” is dan ook meer een juridische vakterm die vaak voor rede vatbaar is en waar discussie mogelijk is.

  De laatste voorwaarde waaraan de uitvinding moet voldoen is industriële toepasbaarheid. Het product moet ook werkelijk te maken zijn en het proces moet werkelijk uitvoerbaar zijn.

  Octrooi wordt aangevraagd bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadat het octrooi is ingediend gaat een ambtenaar onderzoeken of de uitvinding voldoende nieuw en inventief is om zinvolle octrooibescherming te kunnen geven. De conclusie van dit onderzoek schrijft hij in het zogenoemde nieuwheidsrapport, dat in het algemeen na 6 tot 9 maanden na indiening beschikbaar is voor de aanvrager. 18 maanden na indiening wordt de aanvraag in Nederland automatisch verleend en wordt het verleende octrooi, samen met het nieuwheidsrapport, openbaar gepubliceerd.

  De geldigheidsduur van het octrooi is maximaal 20 jaar vanaf de dag waarop de aanvraag werd ingediend. Zo lang het octrooi geldig is heeft de houder een monopolie op de uitvinding en mogen concurrenten de beschreven uitvinding niet namaken of commercieel toepassen. Om het octrooi in stand te houden dient jaarlijks een jaartaks betaald te worden. Deze instandhoudingstaks wordt elk volgend jaar duurder, waardoor de octrooihouder een afweging moet gaan maken of het commercieel rendabel is om het octrooi te behouden. Stop je met betalen van de instandhoudingstaks, dan stopt ook de geldigheid van het octrooi en vervalt het in het publieke domein.

  Dit is de voornaamste reden dat de meeste octrooien een kortere levensduur dan 20 jaar hebben. Een andere reden kan zijn dat het octrooirecht vernietigd wordt door de rechter. Uiteraard moet hier een wettelijke grondslag voor zijn. Voor geneesmiddelen is het uiteindelijk nog mogelijk om, onder strikte voorwaarden, de maximale geldigheidsduur met 5 jaar te verlengen.

  Heb je hierover nog vragen of over andere onderwerpen met betrekking tot octrooien of op het gebied van intellectueel eigendom? Bekijk dan de leaflet Patenten! Of neem contact met mij op!

  foto: © Octrooicentrum NL