Business Unit MKB

Gilbert Schmitz

Naam:Gilbert Schmitz

Functie:Patent engineer

Afdeling:Unit MKB

Tel:+31 (0)40 243 37 15

Mail:G.Schmitz@aomb.nl


Gilbert rondde in 2011 met succes de opleiding Elektrotechniek aan de TU/e Eindhoven af. Tijdens deze studie heeft hij zich vooral gespecialiseerd in Video en Image Processing.

Hierna heeft Gilbert ruim zes jaar als software ontwikkelaar op de afdeling Research & Development bij Pie Medical Imaging gewerkt. Als zoon van een ervaren octrooigemachtigde kon Gilbert niet achter blijven en heeft daarom, met dank aan zijn vader de keuze gemaakt om te starten met de beroepsopleiding tot octrooigemachtigde bij AOMB.

Vooral de veelzijdigheid van het vakgebied spreekt Gilbert enorm aan. Het is de juiste mix van technisch, strategisch, commercieel en juridisch denken dat het vak zo interessant maakt.

Sinds januari 2018 is Gilbert werkzaam bij AOMB en maakt deel uit van de Business Unit MKB. Doordat hij bekend is met het bedrijfsleven weet hij hoe processen in elkaar zitten en kan daardoor passende adviezen aan cliënten geven. Gilbert vindt nauwkeurigheid erg belangrijk en is een sociale en betrokken collega.

Naast zijn werk is hij vrijwillig brandweerman en daarnaast is hij nog bezig met de opleiding tot Bevelvoerder. Ook besteedt Gilbert zijn vrije tijd graag aan zijn gezin en houdt hij van hardlopen.
Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf 2018 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Eindhoven HQ

Expertises en werkgebieden

Elektrotechniek, elektronica en software

Opleidingen

Electrical Engineering - Technische Universiteit Eindhoven (afgerond in 2011)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als Algorithm software engineer bij Pie Medical Imaging

Nevenactiviteiten

-

Blog

 • Overeenkomsten in het intellectueel eigendomsrecht
  Als je in het bezit bent van intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, modellen, kwekersrechten of octrooien) dan komt er vaak een moment dat je afspraken met partijen moet gaan maken over deze rechten.

  Het IE-recht beschermt je eigen werk. Het geeft je als bedenker of maker een (tijdelijk) monopolie op het gebruik van het werk en geeft je het recht om concurrenten tegen te houden. Maar wat als je nu besluit als je jouw IE-rechten door partijen wil laten exploiteren voor onderzoek, ontwikkeling, productie of verkoop?

  IE-rechten zijn overdraagbaar, wat het mogelijk maakt om deze rechten te verkopen. Zorg voor een duidelijke en geldige koopovereenkomst, zodat je altijd een schriftelijk bewijs hebt van de overdracht of verkoop. De waardebepaling van een IE-recht is vaak lastig en dient zorgvuldig bepaald te worden.

  Je kan er ook voor kiezen om een licentie te verlenen aan derden. Met een licentieovereenkomst wordt door de rechthebbende het gebruikersrecht op het werk toegestaan aan de licentienemer, terwijl de licentiegever de zeggenschap over het werk behoudt (wat niet zo is bij verkoop). Partijen zijn vrij om met elkaar af te spreken wat zij willen. Ook hierbij is het belangrijk om duidelijke afspraken op papier te zetten, om te voorkomen dat er meningsverschillen ontstaan tussen de licentiegever en de licentienemer. Het is bijvoorbeeld belangrijk om vast te leggen hoe je om gaat met vergoeding voor het gebruik van andermans rechten maar ook hoe te handelen bij inbreuk.

  Voor een aantal IE-rechten, zoals octrooien (ofwel patenten), is het van belang dat het werk waarvoor bescherming wordt aangevraagd nieuw moet zijn. Dit betekent dat het werk niet (mondeling en schriftelijk) aan partijen bekend mag zijn. Soms is het onvermijdelijk om met partijen te praten, bijvoorbeeld in het geval van samenwerkingscontracten wanneer je op zoek bent naar investeerders of leveranciers. Het is dan belangrijk om een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen, waarin partijen afspreken bepaalde informatie geheim te houden.

  Mocht je onverhoopt in een juridisch conflict terechtkomen, dan kun je ofwel een gerechtelijke procedure starten, ofwel het geschil schikken. Een schikkingsovereenkomst sluiten is vaak een betere oplossing dan een gang naar de rechter met alle risico’s van dien. Je IE-recht kan door de rechter ongeldig verklaard worden en aangezien er bij IE-conflicten naast een forse schadevergoeding ook de daadwerkelijke proceskosten kunnen worden toegewezen door de rechter, kunnen de kosten hoog worden. Door het maken van afspraken kunnen rechten van beide partijen naast elkaar blijven bestaan.

  Ben je op zoek naar juridisch advies of wil je meer weten over overeenkomsten met betrekking tot het IE-recht? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze IP consultants.


 • Hoe lang is een patent geldig en aan welke eisen moet een patent voldoen?
  “Kan ik hier octrooi voor aanvragen?” is een vraag die ik geregeld gesteld krijg. Een octrooi (= patent) is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding. De uitvinding kan een technisch product of productieproces zijn. Het is dus een “technisch kunnen”.

  Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi dient de uitvinding te voldoen aan 3 voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid.

  Nieuwheid wil zeggen dat de uitvinding nog niet bekend mag zijn. De uitvinding mag niet voor het publiek beschikbaar of beschreven zijn tot op het moment waarop de octrooiaanvraag is ingediend. Belangrijk is dus ook dat jezelf je eigen uitvinding niet openbaar maakt door bijvoorbeeld een artikel of foto te plaatsen op een website. Mocht het wel nodig zijn om met anderen over je uitvinding te praten, laat ze dan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

  Inventiviteit of uitvinderswerkzaamheid wil zeggen dat de uitvinding niet voor de hand mag liggen voor de vakman of deskundige. Nieuwheid is in het algemeen eenvoudig aan te tonen. Het bepalen of een uitvinding inventief is ten opzichte van wat al bekend is, is vaak minder eenduidig. De term “voor de hand liggen” is dan ook meer een juridische vakterm die vaak voor rede vatbaar is en waar discussie mogelijk is.

  De laatste voorwaarde waaraan de uitvinding moet voldoen is industriële toepasbaarheid. Het product moet ook werkelijk te maken zijn en het proces moet werkelijk uitvoerbaar zijn.

  Octrooi wordt aangevraagd bij Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Nadat het octrooi is ingediend gaat een ambtenaar onderzoeken of de uitvinding voldoende nieuw en inventief is om zinvolle octrooibescherming te kunnen geven. De conclusie van dit onderzoek schrijft hij in het zogenoemde nieuwheidsrapport, dat in het algemeen na 6 tot 9 maanden na indiening beschikbaar is voor de aanvrager. 18 maanden na indiening wordt de aanvraag in Nederland automatisch verleend en wordt het verleende octrooi, samen met het nieuwheidsrapport, openbaar gepubliceerd.

  De geldigheidsduur van het octrooi is maximaal 20 jaar vanaf de dag waarop de aanvraag werd ingediend. Zo lang het octrooi geldig is heeft de houder een monopolie op de uitvinding en mogen concurrenten de beschreven uitvinding niet namaken of commercieel toepassen. Om het octrooi in stand te houden dient jaarlijks een jaartaks betaald te worden. Deze instandhoudingstaks wordt elk volgend jaar duurder, waardoor de octrooihouder een afweging moet gaan maken of het commercieel rendabel is om het octrooi te behouden. Stop je met betalen van de instandhoudingstaks, dan stopt ook de geldigheid van het octrooi en vervalt het in het publieke domein.

  Dit is de voornaamste reden dat de meeste octrooien een kortere levensduur dan 20 jaar hebben. Een andere reden kan zijn dat het octrooirecht vernietigd wordt door de rechter. Uiteraard moet hier een wettelijke grondslag voor zijn. Voor geneesmiddelen is het uiteindelijk nog mogelijk om, onder strikte voorwaarden, de maximale geldigheidsduur met 5 jaar te verlengen.

  Heb je hierover nog vragen of over andere onderwerpen met betrekking tot octrooien of op het gebied van intellectueel eigendom? Bekijk dan de leaflet Patenten! Of neem contact met mij op!

  foto: © Octrooicentrum NL