Terug naar overzicht

  Duurzaamheid, innovatie en nieuwe plantenrassen

  • Kwekersrecht

  In alle sectoren zijn bedrijven hard bezig om middels innovatieve oplossingen bij te dragen aan een duurzamere maatschappij. In veel gevallen kunnen planten een rol spelen als duurzaam alternatief voor bepaalde grondstoffen, zoals in het geval van brandstoffen en bouwmaterialen, maar ook bij de overgang naar een dieet met meer plantaardige eiwitten. Ook kan er een duurzaamheidsslag gemaakt worden in de productie van de planten zelf. Bijvoorbeeld door energie- en waterzuinige teeltsystemen, maar natuurlijk ook door het verbeteren van de eigenschappen in planten via plantenveredeling.

  In de transitie naar een duurzamere landbouwsector zal er meer geproduceerd moeten worden op minder land (zodat er ruimte overblijft voor de natuur), maar wel met gebruik van minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De EU heeft in het kader van haar Green Deal en Farm to Fork plannen de ambitie uitgesproken om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en CO2 emissies fors te reduceren met als doel een klimaat-neutrale economie in 2050. Tegelijkertijd zal er rekening gehouden moeten worden met de gevolgen van klimaatverandering, waarbij gewassen o.a. bestand moeten zijn tegen wisselende temperaturen, toenemende droogte of regenbuien, verzilting en een hogere ziektedruk.

  Een in 2022 gepubliceerde studie, uitgevoerd in opdracht van het CPVO en het EUIPO, wijst uit dat er door het gebruik van kwekersrechtelijk beschermde plantenrassen die de afgelopen 25 jaar zijn ontwikkeld een toename in de voedselproductie (in landbouw, groente en fruit) is gerealiseerd die voldoende is om 123 miljoen mensen te voeden. Deze toename kan worden toegerekend aan de stimulerende werking die van het Europees kwekersrechtsysteem uitgaat. Zie hiervoor de studie.

  AOMB heeft er alle vertrouwen in dat er de komende jaren nog veel meer innovatieve en duurzamere plantenrassen op de markt zullen komen. Het is belangrijk dat het intellectueel eigendom op deze rassen middels een goed kwekersrecht beschermd wordt, zodat het doen van verdere investeringen wordt gestimuleerd. AOMB heeft veel kennis in huis over de beschermingsmogelijkheden in de EU en de landen daarbuiten. Wij beschikken tevens over een uitgebreid netwerk van professionele IP dienstverleners in deze landen.

  Om kwekersrecht te verkrijgen op een nieuw ras wordt een DUS-onderzoek uitgevoerd waarbij de raskenmerken worden vastgelegd. Duurzame raseigenschappen zullen daarbij niet altijd specifiek worden vastgesteld. Voor ieder gewas zijn er technische protocollen waarin de te onderzoeken kenmerken zijn opgenomen. Deze kenmerken moeten in principe onafhankelijk zijn van omgevingsinvloeden en objectief zijn vast te stellen. Om die reden zijn bepaalde (gebruikswaarde)kenmerken zoals opbrengst niet geschikt als het DUS-kenmerk. Voor andere kenmerken zoals ziekteresistenties geldt dat ze in de basis wel geschikt kunnen zijn, maar dat er een geschikte toetsmethode vereist is. Bovendien zal zo’n nieuw kenmerk pas worden onderzocht als dit nodig is voor de onderscheidbaarheid van het/de nieuwe resistente ras(sen) binnen het gewas. De protocollen volgen daarmee de praktijk, dus hoe meer duurzame rassen hoe eerder dit zijn weerslag zal gaan vinden in het rassenonderzoek.

  Mocht u meer informatie willen over de beschermingsmogelijkheden van uw rassen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze kwekersrechtexperts bij AOMB.

  Blijf op de hoogte

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  Duurzaamheid, innovatie en nieuwe plantenrassen

  • Kwekersrecht

  Een rasnaam mag niet worden ingeschreven als merk

  • Kwekersrecht
  • Merken