Francoise Alsters

Naam:Francoise Alsters

Functie:Senior Legal Counsel / Trainee trademark attorney 

Afdeling:Mark Your Brand

Tel:+31 (0) 40 243 37 15

Mail:F.Alsters@aomb.nl


Ontwikkelde haar passie voor het vakgebied Intellectueel Eigendom tijdens haar rechtenstudie in Nijmegen en Parijs. Reeds vanaf de start van haar carrière, in 1999, heeft zij zich gespecialiseerd op het terrein van IE. Als advocaat bij een middelgroot en groot advocatenkantoor deed Françoise 18 jaar lang ervaring op met de vele onderdelen van dit rechtsgebied, waaronder het merkenrecht, auteursrecht en handelsnaamrecht.

Ook in het bedrijfsleven is Françoise meerdere jaren als advocaat werkzaam geweest. Bij een internationaal chemieconcern verzorgde zij internationale contracten op het gebied van de intellectuele eigendom.
 
Sinds 2004 doceert Françoise aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij haar studenten de fijne kneepjes van het vak Merkenrecht bijbrengt.  

Door haar langdurige en brede ervaring in de advocatuur, het bedrijfsleven en AOMB, is Françoise in staat om een zaak van alle kanten te belichten en mee te denken in de meest uiteenlopende situaties. Françoise is een analytisch sterke jurist en is zeer bedreven in het maken van de vertaalslag van de klantwensen naar juridische mogelijkheden en acties. Ze staat voor een combinatie van diepgaande kennis, inlevingsvermogen en een pragmatische aanpak.
 
In haar vrije tijd legt Francoise graag dingen vast op de gevoelige plaat. Een andere passie is alles wat te maken heeft met geschiedenis, met een voorkeur voor de Franse geschiedenis. In het weekend doet ze graag een hapje en drankje met vrienden.
Werkzaam bij AOMB sinds

Vanaf Maart 2020 werkzaam bij AOMB

Vestigingsplaats

Arnhem

Expertises en werkgebieden

Merkenrecht, legal

Opleidingen

Radboud Universiteit Nijmegen (afgerond in 1999), beroepsopleiding advocatuur (afgerond in 2002)

Relevante werkervaring

Voorheen werkzaam als advocaat bij Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen (1999-2004), als senior advocaat bij Poelmann van den Broek Advocaten (2004-2016), als senior legal counsel/advocaat bij Akzo Nobel (2017) en als senior legal counsel/advocaat bij Nouryon Chemicals (2018-2020). Sinds 2004 tot en met heden docent Merkenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteiten

Sinds 2004 tot en met heden docent Merkenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Blog

 • Samenwerking: aan wie komen de rechten op octrooi toe?
  Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuw proces komt veel kijken. In veel gevallen ontkomt u er niet aan een vorm van samenwerking met andere partijen te zoeken. Het kan hierbij gaan om een partner die onderzoeken voor u kan uitvoeren, over een testlaboratorium beschikt, of om een partner met specifieke expertise die de doorontwikkeling tot een commercieel product samen met u oppakt. Bij het aangaan van een samenwerking zijn veel belangrijke zaken te bespreken, zoals het projectplan, het budget en de milestones. Aan de vraag aan wie de rechten op de uitvinding toekomen wordt vaak minder aandacht besteed. Dit komt mede door twee hardnekkige misverstanden.

  Misverstand 1: Ik heb het bedacht, dus ik krijg de rechten
  Stel, u zoekt een partner om uw idee voor een nieuwe procestechnologie verder voor u te onderzoeken en tot een werkbaar proces te ontwikkelen. Het zijn dit soort situaties waarin vaak geen afspraken over de rechten worden gemaakt. De veronderstelling is dat het recht op octrooi toekomt aan degene die het idee heeft aangedragen. Zonder dat idee was er immers geen uitvinding geweest. Toch gaat die redenering niet op. De rechten op een uitvinding komen toe aan degene die de technische bijdrage heeft geleverd aan de uitvinding. Dat kunnen meerdere partijen zijn. Het enkel aanleveren van een idee is echter niet genoeg.

  Misverstand 2: Ik heb betaald, dus ik krijg de rechten
  Als u betaalt voor een fysiek product zoals een auto, wordt u eigenaar van dat product. De gedachte dat degene die betaalt voor (de ontwikkeling van) een technologie ook eigenaar wordt van de rechten op die technologie, is dan ook niet vreemd. Toch werkt het bij intellectuele eigendom zoals uitvindingen anders. Als u opdracht geeft aan een partij om een nieuwe techniek voor u te ontwikkelen, krijgt u daarmee niet automatisch de rechten op het resultaat (de uitvinding). Uitgangspunt blijft ook in deze situatie dat er een technische bijdrage aan de uitvinding moet zijn geleverd om octrooirechten te claimen.

  Tip 1: Maak vooraf afspraken over de rechten
  Als u opdracht geeft tot werkzaamheden waarbij mogelijk wordt meegewerkt aan het vinden of verbeteren van een technische oplossing, doet u er goed aan vooraf afspraken te maken over de eventuele rechten. Als u niets regelt, staat u mogelijk met lege handen zodra de uitvinding een feit is. Zelfs als u voor de ontwikkeling heeft betaald.

  Hetzelfde geldt in situaties waarin u samen met een partner samen aan een nieuwe uitvinding werkt. Als u niets afspreekt, komen de rechten op de uitvinding in het gunstigste geval aan u beide gezamenlijk toe. Daarvoor is nodig dat beide partijen een technische bijdrage aan de totstandkoming van de uitvinding hebben geleverd. Een gezamenlijk recht op octrooi is niet aan te raden. Er ontstaat een zekere afhankelijkheid van de andere gerechtigde. Per land kan dit verschillen. In sommige landen kun je de vinding alleen maar exploiteren met toestemming van de ander. In Nederland is toestemming van de medegerechtigde nodig om licenties aan anderen te verlenen. Partijen kunnen zelf wel andere afspraken maken in een overeenkomst.

  Tip 2: Zorg voor een schriftelijke overdracht
  Als er is afgesproken dat de rechten geheel toekomen aan één partij die niet de werkelijke uitvinder is of de uitvinding samen heeft ontwikkeld, moet dit nog juridisch worden vastgelegd. Het is niet voldoende om af te spreken dat de rechten toekomen aan die partij. De rechten zullen moeten worden overgedragen en dat kan alleen met een schriftelijke overeenkomst. In de overeenkomst moet staan dat de ene partij de aan hem toekomende rechten wenst over te dragen en leveren aan de andere partij. De verkrijgende partij aanvaardt deze verklaring door ondertekening.

  Meer over het onderwerp overdracht van intellectuele eigendomsrechten leest u in het artikel‘Overdracht van merken – zo behaalt u het gewenste resultaat’ dat is gepubliceerd op 16-06-2020.

  Mocht u naar aanleiding van bovenstaand onderwerp vragen hebben, neemt u dan contact op met Françoise Alsters, onze senior legal counsel.


 • Overdracht van merken – zo behaalt u het gewenste resultaat
  Aan een overdracht van intellectuele eigendom (IE) wordt over het algemeen niet veel tijd besteed. Anders dan bij de koop van een auto of een woning besteed de gemiddelde ondernemer relatief weinig aandacht aan dit onderwerp. Ten onrechte. Want veel meer dan bij de koop van een auto kunnen de gevolgen groot zijn als achteraf blijkt dat er geen geldige koop heeft plaatsgevonden.

  Vaak vormt de overdracht van IE een onderdeel van een groter verband, zoals de afstoting van een bedrijfsonderdeel, een samenwerkingsverband of een arbeidsovereenkomst. De overdracht van de merken, octrooien of andere IE rechten vormt dan vaak niet de kern van de afspraken.

  In dit artikel volgen enkele adviezen voor een effectieve overdracht van merken. In een volgend artikel zullen we ingaan op enkele aandachtspunten bij de overdracht van andere IE-rechten, meer in het bijzonder auteursrechten.

  Eisen overdracht
  Voor een overdracht is nodig dat partij A schriftelijk verklaart haar rechten te willen overdragen en door ondertekening van de overeenkomst te leveren aan Partij B. De verkrijgende partij moet deze verklaring schriftelijk aanvaarden. Er zijn dus twee elementen van belang: een overdracht en een levering. Met de enkele mededeling dat de rechten toekomen aan partij B zal niet snel aan deze eisen voldaan zijn. Bovendien is uit deze mededeling niet duidelijk wat er precies zou worden overgedragen.

  Overdracht merken
  Bij een overdracht van merken moet de vraag worden gesteld wat er precies moet worden overgedragen. Een algemene zin als “alle merken” is onvoldoende duidelijk. De rechten moeten specifiek benoemd worden inclusief de relevante aanvraag- of registratienummers. Verder rijst de vraag of de overdracht bijvoorbeeld geldt voor alle landen en voor alle producten, of maar voor een bepaald territorium of bepaalde producten of diensten.

  Daarnaast moet aandacht worden besteed aan een aantal andere belangrijke zaken. Zo moet altijd worden nagegaan op wiens naam de merken zijn geregistreerd. Dit blijkt lang niet altijd dezelfde partij te zijn als de partij die de overeenkomst wil aangaan. Ook moet worden bedacht dat de overeenkomst openbaar kan worden, als de overdracht wordt ingeschreven in het merkenregister. Dat is lang niet altijd wenselijk. Door gebruik te maken van een verkorte akte, kan worden bereikt dat de rest van de overeenkomst vertrouwelijk blijft. Aan de akte zelf kunnen per land tot slot verschillende eisen worden gesteld. Zo is in sommige landen nog altijd vereist om een (fictief) bedrag op te nemen voor de goodwill van het merk.

  Enkele administratieve zaken
  Voor overdracht is in de meeste landen geen notariële akte nodig. Ook inschrijving in bijvoorbeeld het merkenregister is voor een geldige overdracht niet vereist. Zonder inschrijving werkt de overdracht echter in beginsel niet tegenover derden. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor de verkrijger van een merk. Als de overdracht niet is ingeschreven en de overdragende partij na de overdracht failliet gaat, zou de curator het merk aan een derde kunnen verkopen. De partij die het merk van de inmiddels gefailleerde onderneming had gekocht, staat dan met lege handen. Inschrijving van de overdracht in het toepasselijke IE-register is dus wel aan te bevelen. Omgekeerd is een check in het register voorafgaand aan een overdracht dus belangrijk, ook om er zeker van te zijn dat er geen zekerheidsrechten of licenties zijn gevestigd op het merkrecht waar u niet op zit te wachten.

  Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over dit onderwerp, neemt u dan contact op met Françoise Alsters, senior legal counsel (f.alsters@aomb.nl).

  Meer informatie over merken en modellen? Neem dan eens een kijkje op www.markyourbrand.nl